ซัมซุงสานต่อโครงการ “Samsung Love & Care” ร่วมฟื้นฟูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี

Samsung Love & Care

ซัมซุง สานต่อโครงการ Samsung Love & Care ร่วมฟื้นฟูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี เพราะปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญหน้ากับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะภัยแล้ง น้ำท่วม หรือ สภาพอากาศที่รุนแรง อันสืบเนื่องมาจากวิกฤตภาวะโลกร้อน ซึ่งความแปรปรวนเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการกระทำของมนุษย์ ทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิต การอุปโภคบริโภค การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ต่างเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น

โครงการ Samsung Love & Care

Samsung Love & Care

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซัมซุงได้สานต่อ “Samsung Love and Care” โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย โดยได้นำอาสาสมัครกว่า 60 ชีวิต เข้าไปร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่านับร้อยสายพันธุ์ รวมไปถึงช้างป่าและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้มีพื้นที่ 858.55 ตารางกิโลเมตร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ป่าได้เสื่อมโทรมลงอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสัตว์ป่า และทำให้บางชนิดเกือบสูญพันธุ์

Advertisements

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Samsung Love and Care มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทย ซัมซุงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ Samsung Love and Care อันได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงกิจกรรมอาสาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบนิเวศ ในครั้งนี้ ภารกิจของเราคือการร่วมปรับปรุงผืนป่าและแหล่งอาหารสัตว์ป่า รวมถึงการรักษาความสมดุลในระบบนิเวศด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยเรามุ่งหวังว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย”

เหล่าอาสาสมัครซัมซุงร่วมมือร่วมใจกันสร้างโป่งเทียม ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งอาหารและแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับสัตว์ป่า

 

Samsung Love and Care เป็นโครงการเพื่อสังคมระยะยาว ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 และยังคงทำอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน เหล่าอาสาสมัครซัมซุงกว่า 350 ชีวิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ รวมเป็นเวลากว่า 10,000 ชั่วโมง มีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้เป็นจำนวนกว่า 9,000 คน ปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ทางซัมซุงเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งบริษัทร่วมลงคะแนนเลือกกิจกรรมเพื่อสังคมที่พวกเขาอยากเข้าไปร่วมลงมือลงแรงทำความดี ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่า อยากจะร่วมปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

การเดินเข้าไปในป่าลึกในช่วงฤดูฝนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อาสาสมัครกว่า 60 คนจากซัมซุงก็สามารถเอาชนะความท้าทายและได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อชะลอการไหลและเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง ร่วมกันขุดดินสร้างโป่งเทียม ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ป่า ร่วมแรงกันปลูกป่าและยิงเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อทำให้พื้นที่สีเขียวมีความหนาแน่นยิ่งขึ้น กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนช่วยรักษาระบบนิเวศของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า รวมไปถึงช่วยยับยั้งวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน

 

Seed Bombs หรือ เมล็ดพันธุ์พืชป่าที่ห่อด้วยดินธรรมชาติ ซึ่งทีมอาสาสมัครเดินเท้าขึ้นไปถึงยอดเขาเพื่อยิง “Seed Bomb” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฟื้นฟูป่าครั้งนี้

 

Samsung Love & Care

นายทศพล วิเชียรสาร หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กล่าวว่า “ดีใจและยินดีเป็นอย่างมาก ที่วันนี้มีกลุ่มคนที่หวงแหนสัตว์ป่า ป่าไม้ และธรรมชาติเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่นี่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า กิจกรรมอาสาครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น และเป็นการปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมในการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูผืนป่าของเรา ในปัจจุบันผืนป่ามีสัดส่วนเพียง 11% ของพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมด (ทั้งพื้นที่ทางบกและทะเล) ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรตระหนักถึงปัญหานี้อย่างจริงจังและร่วมมือกันปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า ขอขอบคุณอาสาสมัครจากซัมซุง ที่ได้มาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม”

 

Samsung Love & Care

นายปุณณรักษ์ พิงคานนท์ อาสาสมัครซัมซุง เผยว่า “ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครซัมซุง ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำอะไรตอบแทนสังคมและธรรมชาติบ้าง ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ นอกจากจะได้ตอบแทนสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าไม้แล้ว เรายังได้ทำทุกกิจกรรมร่วมกัน ทั้งสร้างฝายชะลอน้ำ ยิงเมล็ดพันธุ์พืช และปลูกป่า แสดงถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”

 

Samsung Love & Care

นางสาววีรดา พิศอ่อน อีกหนึ่งอาสาสมัครซัมซุง กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ ในนามของทีมอาสาสมัครซัมซุง เราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่เสียสละปกป้องสัตว์ป่าและผืนป่าแห่งนี้ ถือเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเรารู้สึกขอบคุณมากๆ ถ้ามีโอกาสก็ตั้งใจว่าจะขอร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกแน่นอน”

หากไม่มีป่า มนุษย์ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ โลกใบนี้อยู่ในมือของเราทุกคน ซัมซุงภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องรักษาผืนป่าและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ เราจะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์และดำเนินโครงการ “Samsung Love and Care” นี้ เพื่อส่งมอบความรักและความห่วงใยแก่ผู้คนที่ขาดแคลนและพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ นอกจากจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่านับร้อยสายพันธุ์ รวมไปถึงช้างป่าและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด

 

Leave a Reply