ลุ้นรับ The Next Galaxy ถึง 5 เครื่อง เพียงวาดภาพตาม

อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานเปิดตัว The Next Galaxy ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แล้ว โดยคราวนี้ทาง Samsung Mobile ประเทศไทย ได้มีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลโดยมีกติกาและเงื่อนไขดังนี้

กติกาเข้าร่วมสนุกลุ้นรับ The Next Galaxy

 1. กด “เริ่มเลย” ในเว็บไซต์ www.thenextgalaxygame.com เพื่อวาดรูปตามภาพให้เหมือนที่สุดภายในเวลาที่กำหนด
 2. จากนั้นกด Share ลง Facebook เพื่อส่งคะแนนลุ้นชิง #TheNextGalaxy หากไม่ Share คะแนนจะไม่ถูก submit และจะถือว่า ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 13 สิงหาคม 2558
 4. ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัลเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 2. การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันการรับรางวัลภายใน 15 วัน ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
 5. หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทันที
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัล มูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมาย
 7. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

รางวัลและประกาศผล

 1. ประกาศผลผู้โชคดี ที่ร่วมกิจกรรม #TheNextGalaxy วันที่ 14 สิงหาคม 2558 บนหน้ากิจกรรมนี้ และบน Facebook Fanpage Samsung Mobile Thailand
 2. รางวัลคือ #TheNextGalaxy จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง
 3. ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านทาง Facebook ที่ลงทะเบียนไว้

เพื่อนๆ อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกลุ้นรับ The Next Galaxy กันนะครับ

Advertisements

The-Next-Galaxy-Game

Leave a Reply