warning

ห้ามเสียบปากกาผิดด้านนะครับ! Samsung แปะ Sticker เตือนให้เห็นจะๆ หน้าจอ Galaxy Note 5 กันไปเล๊ย

Samsung นอกจากจะได้พิมพ์ข้อความเตือนการเสียบ S Pen ในคู่มือการใช้งาน Galaxy Niote 5 แล้ว ยังเพิ่มความชัดเจนโดยการติด Sticker คำเตือนไว้ที่ หน้าจอ