Underwater Challenge

ซัมซุงจัดกิจกรรมท้า 8 คนดังประชันความอึดใต้น้ำ “ Samsung Galaxy S7 Underwater Challenge ” ปลุกกระแสเปียกได้ไม่กลัวน้ำ

ซัมซุงท้า 8 คนดังประชันความอึดใต้น้ำกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ Samsung Galaxy S7 Underwater Challenge ” ปลุกกระแสเปียกได้ไม่กลัวน้ำ