Parallel Space

Parallel Space โคลนนิ่งแอพฯ ที่อยากใช้ 2 แอคเคาท์ในเครื่องเดียวพร้อมๆกันได้

สำหรับแอพฯ ที่เราจะแนะนำนี้มีชื่อว่า Parallel Space ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับโคลนนิ่งแอพฯที่เราอยากใช้งาน 2 แอคเคาท์ ในเครื่องเดียวพร้อมๆกัน