IR White Balance

6 ฟีเจอร์เด่นของกล้อง Samsung Galaxy S6 และ S6 edge

Samsung Galaxy S6 และ Galaxy S6 edge มีการปรับปรุงเรื่องกล้องจากรุ่นก่อนให้ถ่ายรูปได้เกือบทุกสภาวะมากขึ้น และเป็น 1 ใน 6 สิ่งที่น่าสนใจของทั้ง 2 รุ่นนี้ด้วย