USA

ราคาขายทั่วโลกของ Samsung Galaxy Note 9 ถูกกว่า iPhone X ยกเว้นที่สหรัฐอเมริกา

หลังจากที่เปิดตัว Samsung Galaxy Note 9 มาไม่ถึงอาทิตย์ เมื่อเทียบราคาขายทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทย) พบว่า กาแล็กซี่โน้ต 9 ราคาถูกกว่า iPhone X อย่างชัดเจน ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาที่มีราคาจำหน่ายสูงกว่า