Next Gear 360

ข่าวลือ! Gear360 Gen2 ปรากฏตัวในฐานข้อมูลของ FCC

สำหรับข่าวลือเกี่ยวกับ Gear360 Gen2 ก็ได้มีแหล่งข่าวค้นพบข้อมูลโผล่ใน database ของ FCC แล้ว และในรายงานก็ยังคงระบุชื่อเป็น Gear 360 เช่นเดิม