Galaxy Note10+

ในเกาหลีใต้ Samsung Galaxy Note10+ จะมีเฉพาะรุ่น 5G เท่านั้น!

Samsung Galaxy Note10+ จะวางจำหน่ายในเกาหลีใต้เฉพาะรุ่น 5G เท่านั้น เพื่อบังคับทางอ้อมให้ผู้ใช้งานหันไปสมัครใช้บริการ 5G กันมากขึ้น