bloatware

Samsung Galaxy S6 และ S6 edge อนุญาตให้ลบแอปฯ pre-installed บางตัวออกได้แล้ว

bloatware เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android ไป ที่ไม่สามารถลบแอปพิลเคชั่นที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องที่ออกมาจากโรงงานได้