A Speak

Samsung มอบแทบเล็ต เพื่อโครงการ A Speak และสถาบันราชานุกูล เพื่อเด็กที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารอย่างรุนแรง

การมอบอุปกรณ์นี้ก็เพื่อให้โครงการ A-Speak ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ฝึกการใช้การสื่อสารทางเลือกในสถานการณ์ต่างๆ