Gold

PowerBuy เตรียมขาย Samsung Galaxy Note 4 สีทอง วันที่ 5 ธันวาคมนี้

หลังจากที่ Samsung Mobile ประเทศไทย มีการประกาศเลื่อนการขาย Samsung Galaxy Note 4 สีทอง ออกไปโดยให้เหตุผลเรื่องของการปรับระยะเวลาการผลิต Samsung Galaxy Note 4 สีทองที่เกิดขึ้นทั่วโลก